اگر ایالات متحده از برج تاریکی است. تداوم کنونی, به معنی