کنایه نجفی در آخرین روز کاری اش: تودیع و معارفه شبیه مراسم ختمی است که میت هم حرف می زند