خدمات: حضور هنوز در ایران به ما کمک می کند/ مشکل آتش نشانی ما