این ایده از اقتصاددانان در اتصالات شبکه نسل پنجم: ۵G ملی ما