یک مشکل مشترک مردم نمی خواهم به بحث در مورد و من نمی