ادعای وال استریت: با کری در مونیخ, در منطقه ای در مذاکرات صلح