یک سخنگوی طالبان: "تاپی" پروژه ماموریت اقتصادی در افغانستان حمایت میکنیم