چین تدابیر یک جانبه تجاری آمریکا را خطرناک می دانم