کاهش بودجه بخش عمده شهری/ثانیه, مدیریت شهری هنوز روی میز است!