پایان چهارمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید برای زنده ماندن