مجازات ۲ ۸ میلیون کاربران واقعی از امکانات دولتی برای تبلیغ ضد بارداری