استاد در ضد تحقیقات در تور آژانس اطلاعات ایمنی/ استاد امامی, آموزش هوش