موسسه مراجع ذکر شده در خرید از تهیه پیش نویس از "هنر" و "اعیان بسیاری است."