آمریکا با نقض برجام، بار دیگر درباره تجارت با ایران هشدار داد