اروپا مقابل هنجار شکنی ها در توافق هسته ای توانمند ظاهر شود