سه شاخه از دولت در موارد شکست برای به دست آوردن مجوز برای رانندگی امکان به دست آوردن سود حاصل از سپرده گذاری می کند