خبر دارید چند نفر از مالباختگان در چند وقت اخیر خودکشی کرده اند؟