تهران و آنکارا اهداف مشترک در زمینه های منطقه ای و مسائل بین المللی به دنبال